Tryb dokonywania czynności notarialnych

Art. 85.

§ 1. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.
§ 2. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów - w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.
§ 3. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie.

Art. 86.

§ 1. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Art. 87.

§ 1. Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach:

 • nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny
  znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny
  dokument osobiście albo przy pomocy tłumacza; przepis art.  2 § 3 stosuje się
 • jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść  czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może
    przywołać do czynności biegłego
 • jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej
    osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę;
    o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane
 • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk
    palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko
    osoby nie umiejącej lub nie mogącej pisać,
    umieszczając swój podpis
 • może złożyć podpis jedynie w alfabecie nie znanym notariuszowi, należy
    stwierdzić, że jest to podpis tej osoby

§ 2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 pkt 2 i 3, a także o sposobie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 1, bądź o niemożności złożenia podpisu lub tuszowego odcisku - notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści sporządzonego dokumentu.
§ 3. Nie może być świadkiem czynności notarialnej osoba będąca z zawierającymi czynność lub z osobami, na których rzecz czynność jest dokonywana, w takim stosunku, który nie pozwala notariuszowi w jej imieniu ani na jej rzecz dokonać czynności.

Art. 88.

Podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie.

Art. 89.

§ 1. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi.
§ 2. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

Art. 90.

§ 1. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, po upływie 10 lat od ich sporządzenia, notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.
§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi warunki przekazywania na przechowanie dokumentów, o których mowa w § 1, oraz sposób prowadzenia ksiąg notarialnych, czynienia wzmianek o wydaniu wypisów, odpisów, wyciągów i innych dokumentów.

Kontakt, cennik: MediaBielsko,  wykonanie: Wizja.net